A A A K K K
для людей із порушенням зору
Старобогородчанська громада
Івано-Франківська область, Івано-Франківський район

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ   СТАРОБОГОРОДЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ

Дата: 28.04.2017 16:00
Кількість переглядів: 1156

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сільської ради

від ….. …………… 201…. р. № ….-…../201…

 

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ   СТАРОБОГОРОДЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ

 

Зміст

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Сесії Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади

Глава 2.1. Сесія сільської ради об’єднаної територіальної громади

Глава 2.2. Порядок проведення І сесії новообраної ради

Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

Глава 2.4. Робочі органи сесії

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради

Глава 2.7. Пленарні засідання ради

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

Глава 2.9. Організація розгляду питання

Глава 2.10. Рішення ради

Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям  сільського бюджету та контролю за його виконанням

Глава 2.12. Порядок надання слова

Глава 2.13. Порядок голосування пропозицій

Глава 2.14. Дисципліна та етика пленарних засідань

Глава 2.15. Протокол і справа засідання

Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи сільської ради

Глава 3.1. Депутати сільської ради

 Глава 3.2. Депутатські групи та фракції .      

Глава 3.3. Голова сільської ради

Глава 3.4. Секретар сільської ради

Глава 3.5. Постійні та тимчасові комісії ради

Глава 3.6. Виконавчий апарат сільської ради

Глава 3.7. Депутатський запит, депутатське звернення та депутатське запитання

Розділ 4. Відповідальність органів і посадових осіб сільської ради

Розділ 5. Дострокове припинення повноважень ради

 

 

Розділ 1. Загальні положення.

      Основні терміни, використані в цьому Регламенті, мають таке значення:

загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

склад ради - кількість депутатів, обраних до сільської ради об’єднаної територіальної громади, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до сільської ради об’єднаної територіальної громади, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

виступ - публічне виголошення промови;

доповідь - повідомлення на певну тему;

репліка - коротке висловлювання, зауваження одного співбесідника іншому з нагоди чого-небудь. Зауваження, висловлення доповідачеві або виступаючому з місця;

поправка - уточнення з урахуванням чого-небудь;

пропозиція - те, що пропонується увазі того чи іншого виступаючого, виноситься на обговорення;

фракція - організована група членів політичної партії за можливості участі в ній позапартійних депутатів, які підтримують політичну спрямованість фракції, що здійснює політику відповідної партії в раді керуючись регламентом  сільської  ради об’єднаної територіальної громади;

депутатська група - об'єднання депутатів сільської ради об’єднаної територіальної громади за спільністю проблем, які вони вирішують або іншими ознаками;

депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території громади,  заступників сільського голови, керівників відділів  з питань, які віднесені до компетенції ради;

депутатське звернення - викладена у письмовій формі вимога депутата сільської ради об’єднаної територіальної громади з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю до органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, розташованих на території громади - здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції;

депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

Стаття 1. Старобогородчанська сільська рада об’єднаної територіальної громади є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл у межах повноважень, визначених Конституцією України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами. Сіільська рада об’єднаної територіальної громади є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в  банківських установах та органах держказначейства України.

 Загальний склад ради становить 22 депутати, які обрані населенням Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

            Сільська рада об’єднаної територіальної громади  вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

            Строк повноважень ради визначається Конституцією України.

            Депутати сільської ради об’єднаної територіальної громади представляють інтереси територіальних громад сіл громади на основі реалізації своїх  передвиборчих програм та програм  політичних партій які вони представляють у сільській раді об’єднаної територіальної громади.

Стаття 2. Регламент Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади (далі Регламент) встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесій сільської ради об’єднаної територіальної громади; - формування органів ради; - визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.

    Регламент сільськкої ради об’єднаної територіальної громади затверджується радою. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюються за поданням голови сільської ради об’єднаної територіальної громади,  постійних комісій, депутатських груп (фракцій) в порядку, встановленому цим Регламентом.

    Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції.

Стаття 3.Безперервність і ефективність діяльності сільської ради об’єднаної територіальної громади забезпечується через роботу сесій, голови та секретаря сільської ради об’єднаної територіальної громади, постійних комісій ради, депутатів, виконавчого апарату ради. 

Стаття 4.  Сідльська рада об’єднаної територіальної громади затверджує за пропозицією голови ради структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату.

Стаття 5. Сільська рада об’єднаної територіальної громади в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

     Рішення сільської ради об’єднаної територіальної громади, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території  Старобогородчанської громади органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади.

Стаття 6. Засідання сільської ради об’єднаної територіальної громади,  постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті.

     Сільська рада об’єднаної територіальної громади систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію доручень виборців.

    Гласність роботи ради забезпечується шляхом висвітлення її в місцевих засобах масової інформації та в мережі  Інтернет.

   Представники преси, радіо і телебачення мають право бути присутніми на засіданнях сесій, постійних комісій.  Керівництво ради надає представникам засобів масової інформації матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято в установленому порядку відповідне рішення. В разі порушення при висвітленні роботи ради представником ЗМІ закону про пресу, або цього регламенту, він може бути позбавлений права брати участь у засіданні сесії.

Стаття 7. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні  народні депутати України, депутати обласної та районної ради, заступники сільського голови,  начальники відділів, старости, керівники підприємств, установ та організацій громади, представники громадських організацій та політичних партій, засобів масової інформації.

     Голова ради або за його дорученням інші посадові особи можуть запросити за власною ініціативою або за пропозицією відповідної депутатської комісії державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.

   Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом.

    Запрошені посадові особи зобов'язані з'явитися на засідання ради.

Стаття 8. Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов'язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть бути позбавлені права брати участь у засіданні сесії.

 Стаття 9.  Діяльність сільської ради об’єднаної територіальної громади, її органів здійснюється згідно з планом роботи, який розробляється з врахуванням пропозицій голови сільської ради об’єднаної територіальної громади, постійних комісій та  депутатів.            

 Розділ 2. Сесії Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

         Глава 2.1. Сесія сільської ради об’єднаної територіальної громади

Стаття 10.  Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 11.  Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал. Тривалість сесії визначається радою. Можуть скликатись позачергові сесії.

Стаття 12.  Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України і відводиться час для молитви. Під час проведення сесії в залі мають бути Державний прапор України та символіка громади.

Стаття 13. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини  (12) депутатів  від загального складу ради.

Стаття 14.  Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку ранкового та післяобіднього засідання.

    В разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

   Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням та після обідньої перерви  з пред'явленням посвідчення і за особистим підписом депутата.

        Глава 2.2. Порядок проведення першої сесії новообраної ради.

Стаття 15. Першу сесію новообраної ради скликає сільська  територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

Стаття 16.Першу сесію сільської ради об’єднаної територіальної громади скликає і веде голова сільської територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів. Рада приймає інформацію сільської територіальної виборчої комісії про результати виборів до відома. Депутати складають присягу перед сільською радою об’єднаної територіальної громади  та скріплюють її підписом. Присягу зачитує найстарший депутат новообраної ради. Він пропонує всім депутатам встати і після того зачитує текст присяги. Текст присяги:„Я, (прізвище, ім’я, по батькові),  усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та Законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої депутатські обов’язки”. Після зачитування присяги голова сільської територіальної виборчої комісії пропонує всім депутатам підписати текст присяги. Підписаний текст присяги підшивається до протоколу І-ї організаційної сесії. У разі складання присяги депутатом окремо він зачитує текст присяги і скріплює його підписом на пленарному засіданні ради.

     З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали  найбільшу кількість голосів на виборах. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

Стаття 17.  Для внесення пропозицій щодо проведення 1-ої сесії новообраної ради, питань, які передбачається внести на її розгляд, президією ради попереднього скликання, головою сільської територіальної виборчої комісії разом з головою сільської ради об’єднаної територіальної громади організовується формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів цієї ради, представників організацій і політичних партій, що представлені в раді.

        Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії

Стаття 18.  Сесії скликаються головою сільської ради об’єднаної територіальної громади. У разі немотивованої відмови голови сільської ради об’єднаної територіальної громади або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретам сільської ради об’єднаної територіальної громади. В цьому випадку сесія скликається:

    - якщо голова сільської ради об’єднаної територіальної громади без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради об’єднаної територіальної громади;

   - якщо сесія не скликається головою сільської ради об’єднаної територіальної громади протягом кварталу.

    У разі, якщо голова або секретар сільської ради об’єднаної територіальної громади у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш, як одну третину складу ради.

   Сесію сільської ради відкриває і веде голова ради, або секретар ради. У випадку, передбаченому ч. 3  цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

Стаття 19. Чергові сесії скликаються згідно затвердженого радою плану проведення сесій та їх примірної тематики.

    Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках - не пізніше, як за день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.

   Про місце і час проведення засідань ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради, депутатів повідомляє секретар ради через засоби масової інформації, а також індивідуально.

Стаття 20. Позачергові сесії ради скликаються за пропозицією голови ради, не менше, як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради об’єднаної територіальної громади   або постійною комісією сільської ради об’єднаної територіальної громади. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії сільської ради об’єднаної територіальної громади, підписані ініціаторами, подаються голові ради з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується. При цьому підпис депутата не може бути відкликано.

    Позачергова сесія сільської ради об’єднаної територіальної громади за звичайних обставин скликається не пізніш, як у двотижневий термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніш, як за 1 день до її відкриття з зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених в статті 19 цього Регламенту.

                 Глава 2.4. Робочі органи сесії

Стаття 21. Лічильна комісія обирається для організації голосувань ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні .

 Стаття 22. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів шляхом відкритого голосування. До складу лічильної комісії на весь період повноважень ради обирається по одному представнику від кожної політичної партії які представлені у сільській раді об’єднаної територіальної громади.

  Стаття 23.  Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких внесено для голосування. 

     За підсумками засідання лічильної комісії складається протокол, який підписують усі члени комісії. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів. Засідання лічильної комісії повноважне за умови присутності більше половини її членів від загального складу комісії.

                           Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради

Стаття 24.  Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар сілької ради об’єднаної територіальної громади. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради. При ухваленні невідкладних рішень на вимогу головуючого на пленарному засіданні ради за підтримки не менше половини  від кількості присутніх на засіданні  депутатів,  засідання відповідної постійної комісії з розгляду ініційованого головуючим на засіданні питання може бути проведене під час пленарного засідання. У цьому випадку на час відсутності в залі членів постійної комісії голосування не проводиться. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу головуючого на пленарному засіданні ради за погодженням не менше половини  від кількості присутніх на засіданні депутатів  питання може бути проведене під час пленарного засідання. Основою для формування порядку денного наступної сесії є план роботи ради на поточний рік, який затверджується сесією ради.

Стаття 25.  Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають: голова сільської ради об’єднаної територіальної громади, депутатські групи (фракції), постійні комісії, депутати.

Стаття 26. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради повинен мати такі реквізити: у лівій стороні бланку - назву рішення; нижче текст проекту рішення із зазначенням виконавців, термін виконання, а також при необхідності - механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування та розрахунку економічного ефекту  від його прийняття.

    Проект рішення повинен складатись з таких частин:  - мотивуючої - в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини за якими викликана необхідність прийняття даного рішення; - вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання; - заключної - в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

   До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів) виконкому сільської ради об’єднаної територіальної громади.

   Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):

 - автора (ініціатора) проекту; відповідного заступника сільського голови, голови відповідної  постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо питання стосується компетенції кількох постійних комісій); юрисконсульта сільської  ради об’єднаної територіальної громади; секретаря сільської  ради об’єднаної територіальної громади, відділу фінансового обліку звітності та господарської діяльності (якщо рішення стосується  коштів  сільського бюджету) . Якщо автором проекту є депутатська фракція чи група, то обов’язково потрібна віза її керівника.

   Віза включає в себе назву посади візувача, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються так: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису - дата візування.

   Візування проекту рішення є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть бути викладені на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до рішення.

   Текст проекту рішення друкується через півтора міжрядкового інтервалу. З обох сторін аркуша залишаються вільні поля. Ліве поле становить 35 мм, праве - не менше, ніж 8 мм, верхнє поле повинно мати 20 мм і нижнє - не менше, як 19 мм. Другий і наступні аркуші нумеруються. Номери листків проставляються посередині верхнього поля лицьової сторони аркуша.

    Проект рішення надається у паперовому та електронному вигляді.

Стаття 27. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на авторів проекту рішення. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні визначається після розгляду профільною постійною комісією ради і пропонується для формування порядку денного.

Стаття 28. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Зауваження комісій подаються в письмовій формі.

Стаття 29.  Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються на розгляд постійних комісій не пізніше ніж за 15 днів до дня пленарного засідання. Постійні комісії не пізніше як за 7 днів до відкриття сесії подають погоджені проекти рішень  секретарю ради.

Стаття 30.  Узагальнені секретарем ради пропозиції, зауваження до проектів рішення можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

Стаття 31. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

                    Глава 2.6. Порядок денний сесії ради

Стаття 32. Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які вносяться на розгляд пленарних засідань ради. До порядку денного сесії  включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту . Відповідні постійні комісії ради подають секретарю ради свої висновки і рекомендації щодо готовності закріплених за ними для підготовки і доопрацювання питань про внесення чи не внесення їх до порядку денного сесії.

Стаття 33. Проект порядку денного сесії, а також матеріали щодо пропонованих питань формуються головою сільської ради на основі пропозицій комісій. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти постійних комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти виконавчого комітету про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, сільського бюджету, виконання рішень ради та про виконання повноважень, делегованих їй радою. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше, як за 15 днів до відкриття чергової сесії. Секретар ради організовує їх попередній розгляд у термін, визначений в ч.1 цієї статті. Пропозиції до порядку денного сесії, внесені пізніше як за 15 днів до відкриття чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного сесії після їх попереднього розгляду головою сільської ради. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії або до затвердженого порядку денного сесії, подається голові сільської ради об’єднаної територіальної громади із супровідною запискою (обґрунтуванням) і проектом рішення чи іншого документу, завізованими усіма зацікавленими сторонами, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

Стаття 34. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від фактичної кількості депутатів. Якщо за наслідками голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від фактичної кількості депутатів. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

Стаття 35. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного приймається рішення більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

Стаття 36.  До порядку денного кожного останнього пленарного засідання в році без голосування включається питання "Про стан відвідування депутатами сесій та засідань постійних комісій" і здійснюється його розгляд згідно з цим Регламентом. У разі необхідності для розгляду цього питання можуть проводитись додаткові засідання ради. Інформація з даного питання висвітлюється на веб-сайті громади.

    Глава 2.7. Пленарні засідання ради

Стаття 37 Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням вимог статей 13 і 14 цього Регламенту. Виключно на пленарних засіданнях сільської ради об’єднаної територіальної громади вирішуються такі питання:

- затвердження заступників сільського голови, обрання секретаря ради, звільнення їх з посади;

- утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

- затвердження за пропозицією голови сільської  ради об’єднаної територіальної громади структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;

- затвердження Регламенту ради;

- затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;

- заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

- розгляд запитів депутатів, прийняття по них рішень;

- прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

- здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

- затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки громади;

- прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

- затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку громади, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

- затвердження сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

- розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між селами громади ;

- вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

- вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також про скасування такого дозволу;

- встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

- ухвалення рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

- вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, що перебувають в управлінні сільської ради об’єднаної територіальної громади;

- надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл,  та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл,  що перебувають в управлінні сільської  ради об’єднаної територіальної громади, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

- ухвалення рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

- заслуховування звітів  заступників сільського голови, старост, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів сільської ради об’єднаної територіальної громади про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань.

   Сільська  рада об’єднаної територіальної громади може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 38. Ранкові пленарні засідання починаються о 10.00 і закінчуються о 12.00 год., вечірні проходять з 13.00 до 17.00 год. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин. На початку ранкового засідання (без включення цього питання до порядку денного засідання) відводиться до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин) виступів депутатів, оголошенням депутатських запитів, заяв, звернень. При цьому дебати не відкриваються. До порядку денного засідань ради під час її пленарної роботи включається не більше  години  для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії ("Різне"), при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не приймаються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні присутні більше половини обраних депутатів ради. Час для таких обговорень виділяється після розгляду питань порядку денного.

Стаття 39. Рішенням ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час.

Стаття 40. Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.

     Глава 2.8. Ведення пленарних засідань

Стаття 41.  Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

Стаття 42. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

Стаття 43.  Засідання ради відкриває, веде і закриває голова сільської ради об’єднаної територіальної громади.

У випадках, передбачених. п. 2-4 ст. 18 Регламенту ці функції може здійснювати секретар ради або за рішенням ради один із депутатів ради.

Під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, і ведення доручається іншій особі, зазначеній в частині 2 цієї статті.

Стаття 44.  Головуючий на пленарному засіданні ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;

- повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;              

- вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

- організовує розгляд питань порядку денного;

- оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу в порядку оголошеного списку, оголошує наступного доповідача; - ставить запитання;

- поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- проводить голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- оголошує записки, які надійшли на його ім'я;

- інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;

- вживає заходів для підтримання порядку на засіданні;

- позбавляє слова особу, яка без дозволу головуючого взяла слово для виступу;

- здійснює інші повноваження, що визначені у цьому Регламенті.

Стаття 45. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок виступу депутатів, крім випадків, передбачених даним Регламентом.

Стаття 46. Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 47.Головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення рейтингового, альтернативного голосування з тої чи іншої пропозиції, щоб з'ясувати про ту частину депутатів, які її підтримують, або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань. Рейтингове, альтернативне голосування проводиться без обговорення і здійснюється підняттям руки. Рейтингове голосування являє собою послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань «за» окремим депутатом не обмежується. Альтернативне голосування являє собою послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; депутат може голосувати «за» тільки один з варіантів. Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів головуючий може провести голосування у два тури; в другому турі на голосування виносяться альтернативи, що набрали найбільше голосів у першому турі. Проведення рейтингового, альтернативного голосування не виключає можливості прийняття рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

Стаття 48.   Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хв. Коли ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

Стаття 49. Перехід  до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.

Стаття 50.  На засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та  непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватись з необговорюваного питання.

Стаття 51.  Головуючий на засіданні на вимогу депутатів з залученням лічильної комісії проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

      Глава 2.9. Організація розгляду питання

Стаття 52. Обговорення питання на засіданні ради включає:

- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

- співдоповіді (за необхідністю), запитання і відповіді на них;

- виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;

- виступи депутатів з обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновками комісій;

- внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладальних питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;

- виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісії;

- виступи (на вимогу) представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);

- виступи депутатів;

- оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення, інформацію про тих, що виступили і записалися на виступ;

- внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім випадків коли пропозиції виносяться за спеціальною процедурою);

- заключне слово доповідачів і співдоповідачів;

- уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;

- виступи з мотивів голосування;

- голосування за проект рішення.

Якщо список бажаючих виступити вичерпано, головуючий оголошує припинення обговорення. У випадку закінчення визначеного для обговорення часу та при наявності бажаючих виступити головуючий ставить на голосування питання про продовження обговорення.

Стаття 53. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

 1.  доповідь - до 20 хвилин;
 2.  співдоповідь - до 10 хвилин;
 3.  запитання та відповіді по доповіді та співдоповіді - до 30 хвилин;
 4.  обговорення доповіді - до 30 хвилин;
 5.  виступи в обговоренні - до 5 хвилин;
 6.  повторні виступи - до 1 хвилини;
 7.  запитання - до 1 хвилини;
 8.  відповіді на запитання - до 1 хвилини;
 9.  довідка - до 2 хвилин;
 10. репліка за порядком ведення - до 1 хвилини;
 11. репліка, якщо називалось прізвище депутата – до 1 хвилини.

Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.

 Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, однієї  години.

 

Стаття 54.  Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів зареєстрованих на пленарному засіданні. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

- про перерву в засіданні;

- про проведення додаткової реєстрації;

- про надання слова запрошеним на засідання;

- про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

- про терміновість питань порядку денного;

- про встановлення терміну відповіді на депутатський запит;

- про залишення залу за недостойну поведінку;

- включення питання в ще не затверджений порядок денний;

- про додаткове обговорення питання після припинення обговорення, або закінчення часу відведеного для обговорення;

- про визначення способу голосування.

    Рішення з процедурних питань оформляється протокольно.

Стаття 55.  З одного і того ж питання депутат може мати виступ у обговоренні і задати доповідачу питання. Право на повторний виступ мають голова, секретар ради об’єднаної територіальної громади, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп (фракцій) та депутати, які зголосилися до виступу після виступу всіх депутатів, які бажали виступити. Повторні виступи до 3-х хвилин.

Стаття 56. Виступаючим на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається. Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада приймає процедурне рішення. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого з проханням скоротити час або закінчити виступ.

Стаття 57. Після припинення обговорення або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може відкриватися знову тільки за рішенням ради.

Стаття 58. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності.

Стаття 59. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення з нього чи відкладення на друге читання не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку. За пропозицією, підтриманою однією третиною депутатів від загального складу ради(8), головуючий ставить питання про повернення до розгляду питання порядку денного, щодо якого не було ухвалене рішення. Рішення про повторний розгляд питання порядку денного сесії ухвалюється, якщо за нього проголосувало не менше двох третіх депутатів від загального складу ради.

Стаття 60.  Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести мотивовану пропозицію про перерву засідання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція є процедурною і ставиться на голосування без обговорення. Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено. 

Стаття 61. За мотивованим зверненням уповноважених представників двох або більше зареєстрованих депутатських груп (фракцій) та голів постійних комісій ради головуючий на засіданні може оголосити перерву засідання до 30 хвилин.

                  Глава 2.10. Рішення ради

Стаття 62. Рішення сільської ради об’єднаної територіальної громади з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішень подаються письмово через секретаря сільської ради об’єднаної територіальної громади  головуючому, в тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.

Стаття 63. Рішення ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

Стаття 64. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, регламенту або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів, При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому, Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться по пунктах цього рішення. При цьому проект рішення голосується першим, а пропозиції, доповнення і уточнення – в порядку надходження. Після цього проект рішення голосується в цілому.

Стаття 65.  Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. За мотивованою пропозицією лічильної комісії рада може прийняти рішення про повторне голосування.

Стаття 66. Рада приймає рішення відкритим (в тому числі поіменним) або таємним голосуванням. За пропозицією депутата, рада приймає процедурне рішення стосовно поіменного або таємного голосування. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого із депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після його проведення і інформація подається депутатам. Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких питань, крім персональних, головою лічильної комісії за списком обраних депутатів, підготовленим секретарем сільської ради. При проведенні поіменного голосування, після оголошення головою лічильної комісії прізвища депутата, депутат підво­диться з місця і виголошує свій вибір «за», «проти» або «утримався», про що робиться відповідна відмітка в списку поіменного голосування. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках:- обрання секретаря ради, звільнення його з посади. Таємне голосування проводиться лічильною комісією, обраною відповідно до даного Регламенту.

Для проведення таємного голосування з обрання секретаря сільської ради об’єднаної територіальної громади на першій сесії сільської ради об’єднаної територіальної громади нового скликання та встановлення результатів голосування  рада обирає з числа депутатів тимчасову лічильну комісію. До тимчасової лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посаду або до складу органів, що обираються. Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення тимчасової лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються апаратом ради за формою, підготовленою  лічильною комісією та під її контролем. В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури, схвалені радою. Список схвалених радою кандидатур передається  лічильній комісії головуючим на засіданні ради. Час і місце проведення голосування, а також порядок організації голосування встановлюються  лічильною комісією і доводяться до відома всіх депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування: - отримує від  апарату сільської ради  складений у алфавітному порядку реєстр усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування; - опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для проведення голосування. На підставі посвідчення депутата ради (або у випадку відсутності посвідчення – паспорта Громадянина України) члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, при отриманні якого депутат ставить підпис у реєстрі депутатів. У виборчому бюлетені для таємного голосування по виборах посадової особи депутат робить позначку „плюс” (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення, у квадраті проти варіанта за який голосує депутат. У бюлетень для таємного голосування депутат проставляє тільки одну позначку. Після закінчення голосування  лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів в сесійній залі інші депутати та запрошені не мають права втручатися в роботу комісії. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени тимчасової лічильної комісії. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, а при обранні посадових осіб також бюлетені, де проголосовано за дві і більше кандидатур. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються. Обраними вважаються кандидати, які отримали більше половини голосів від загального складу ради. Про результати таємного голосування  лічильна комісія складає протокол, який підписують  усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Підсумки голосування затверджуються радою відкритим голосуванням.

Стаття 67. Рада не може ухвалювати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам та цьому Регламенту.

Стаття 68. Рада може відмінити своє рішення з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосували більше половини від загального складу ради.

Стаття 69. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

Стаття 70.  Тексти прийнятих радою рішень оформляються секретарем сільської ради та їх авторами. Оригінал рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):

автора (ініціатора) проекту; відповідного заступника сільської ради об’єднаної територіальної громади; начальника відділу фінансового обліку звітності та господарської діяльності (якщо рішення стосується  коштів  сільського бюджету);  голови відповідної  постійної комісії (або голів кількох комісій, якщо питання стосується компетенції кількох постійних комісій); юрисконсульта апарату сільської ради.

Якщо автором проекту є депутатська фракція чи група, то обов’язково потрібна віза її керівника.

   Текст рішення, прийнятий радою, візується на звороті першого аркуша рішення. Якщо текст рішення завізований із зауваженнями, їх подають на підпис разом із текстом рішення. Віза включає в себе назву посади візувача та  розшифровку підпису та дату візування. Візи розміщуються так: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису - дата візування. Тексти прийнятих рішень оформляються в 10-денний термін та подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні. Кожному рішенню Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади присвоюється  порядковий номер із зазначенням дати його прийняття. Нумерація рішень починається з початком кожного скликання Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади. Головуючий на засіданні повинен підписати ухвалені радою і належно оформлені рішення впродовж 15-ти днів від дня їх прийняття.

Стаття 71.  Підписане рішення є оригіналом і зберігається в раді. Всі інші примірники є копіями. В разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення, іншого акту ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів з дня виявлення невідповідності. 

     Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям сільського бюджету об’єднаної територіальної гроди та контролю за його виконанням

Стаття 72.  Відповідно до наданих чинним бюджетним законодавством повноважень відділ фінансового обліку звітності та господарської діяльності організовує і координує роботу всіх учасників бюджетного процесу з формування проекту сільського бюджету на наступний бюджетний період. На всіх етапах складання сільського бюджету відділ фінансового обліку звітності та господарської діяльності співпрацює з відповідними профільними постійними комісіями ради.

 Стаття 73. Проект рішення про сільський бюджет об’єднаної територіальної громади бюджет на наступний бюджетний період, відділ фінансового обліку звітності та господарської діяльності, з усіма необхідними матеріалами до нього подається через секретаря ради для обговорення у постійних комісіях не пізніш, як за десять днів до його розгляду на пленарному засіданні ради та протягом дня надається депутатам сільської ради.

   Постійні комісії ради на спільних засіданнях обговорюють сформований проект сільського бюджету  об’єднаної територіальної громади на наступний рік, вносять зауваження та пропозиції і подають їх у постійну комісії з  питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 Стаття 74. Засідання постійних комісій з питання формування бюджету відбувається у присутності відділу фінансового обліку, звітності та господарської діяльності  і представників постійної комісії з питань з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Постійні комісії ради призначають доповідачів для участі у роботі постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку і передають свої поправки разом з окремою думкою членів комісії до проекту бюджету у постійну комісію з питань бюджету. Поправки можуть бути лише такого змісту: - скоротити статтю видатків (доходів); - виключити; - збільшити; - додати нову.  

    Якщо постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі недотримання цих вимог поправка до розгляду не приймається.

Стаття 75. Постійна комісія ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку у тижневий термін розглядає поправки, що надійшли від інших комісій. Про час засідання постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку офіційно повідомляються інші постійні комісії.

 Стаття 77. Обговорюються всі пропозиції і поправки, подані в термін:

- якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;

- якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюється і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного зменшення видатків або збільшення доходів за рахунок інших джерел (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою, якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки;

- якщо метою поправки є збільшення видатків, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях (допоміжні пропозиції).

У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.

Стаття 78. Відділ фінансового обліку, звітності та господарської діяльності Старобогородчанської ОТГ враховує пропозиції і поправки, підтримані постійною комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, і протягом двох днів вносить відповідні зміни для розгляду проекту сільського бюджету на наступний бюджетний рік на засідання сільської  ради ОТГ.

Пленарне засідання, на якому планується розгляд бюджету, призначається у двохтижневий термін після оприлюднення  закону про Державний бюджет України на наступний рік. Після обговорення проекту сільського бюджету на наступний бюджетний період рада ухвалює рішення про його затвердження.

Стаття 79. Щоквартально відділ фінансового обліку, звітності та господарської діяльності  подає раді письмовий звіт про виконання сільського бюджету. Квартальний та річний звіти про сільський бюджет з усіма необхідними матеріалами до нього Відділ фінансового обліку, звітності та господарської діяльності подає у виконавчий апарат ради у місячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду. Пленарне засідання ради з питання затвердження звіту про виконання сільського бюджету за звітний рік скликається радою не пізніш як у тримісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду. Рада затверджує звіт про виконання  сільського  бюджету за відповідний бюджетний рік або ухвалює інше рішення з цього питання.

             Глава 2.12. Порядок надання слова

Стаття 80. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається в письмовій формі на ім'я головуючого на засіданні після затвердження розкладу розгляду питань на пленарних засіданнях і реєструється в виконавчому апараті або в усній формі. В заяві вказується: від якої депутатської групи (фракції) або постійної комісії уповноважений виступити депутат, чи він виступає особисто. У списку бажаючих виступити прізвище однієї і тієї ж особи може міститися в кожному поточному моменті лише один раз. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата або іншої особи, присутньої на сесії. Головам постійних комісій, уповноваженим представникам депутатських груп (фракцій) слово для виступу надається обов'язково (при їх бажанні) в межах відведеного часу для виступів.

Стаття 81. Голова, секретар ради об’єднаної територіальної громади,  заступники голови виконкому, старости мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності або для постановки питання про відкладення або неприйнятність, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні. На сесійному засіданні сільської ради об’єднаної територіальної громади з розгляду проекту сільського бюджету доповідає голова сільської ради об’єднаної територіальної громади або за його дорученням начальник відділу фінансового обліку, звітності та господарської діяльності . Зі співдоповіддю виступає голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Стаття 82. Депутату, який вніс пропозиції, чи поправку, за й


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь